MUG Dalam Warna

MUG Dalam Warna 2018-10-08T04:49:00+00:00

Pricelist

price list cetak mug dalam warna lokal SNI merk cera

 • cetak mug 1 pcs – 100 pcs = Rp 15.000
 • cetak mug 101 pcs – 1.000 pcs = Rp 14.500
 • cetak mug 1.001 pcs – 5.000 pcs = Rp 14.000
 • cetak mug 5.001 pcs – 10.000 pcs = Rp 13.500
 • cetak mug 10.001 pcs – 50.000 pcs = Rp 13.000
 • cetak mug 50.001 pcs – 100.000 pcs = Rp 12.500

harga diatas termasuk mug + sablon
(penambahan dus mug putih Rp 500/pcs)
(penambahan dus mug tenteng warna Rp 2.500/pcs)

price list mug polos coating dalam warna lokal SNI merk cera

 • cetak mug 1 pcs – 100 pcs = Rp 9.000
 • cetak mug 101 pcs – 500 pcs = Rp 8.900
 • cetak mug 501 pcs – 1.000 pcs = Rp 8.800
 • cetak mug 1.001 pcs – 5.000 pcs = Rp 8.700
 • cetak mug 5.001 pcs – 10.000 pcs = Rp 8.600
 • cetak mug 10.001 pcs – 100.000 pcs = Rp 8.500